fbpx
 

Kortelės taisyklės

DOWNTOWN KORTELĖS IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis DOWNTOWN Kortelės išdavimo ir naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra reglamentuojami UAB „Smetonos klubas“ ir DOWNTOWN lojalumo kortelės turėtojo santykiai, atsirandantys išduodant ir aptarnaujant kortelę. 

1.2. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.2.1. DOWNTOWN – tai UAB „Smetonos klubas“, įmonės kodas 304787958,  adresas: A.Smetonos g. 5, Vilnius, Lietuva.

1.2.2. Kortelė – Klientui išduodama Downtown kortelė. 

1.2.3. Sąlygos – tai šis dokumentas, kuriame išdėstytos su kortelės išdavimu ir naudojimu susijusios teisės, įsipareigojimai ir kitos nuostatos.

1.2.4. Klientas – kortelės turėtojas. 

1.2.5. Anketa – DOWNTOWN nustatytos formos Kortelės išdavimo anketa.

1.2.6. Maisto salė – food hall virtuvės, baras. 

1.2.7. Kino Deli – DOWNTOWN patalpose įrengta kino salė. 

1.2.8. Lojalumo programa – Klientui skirta DOWNTOWN lojalumo programa, suteikianti teisę Klientui gauti specialius pasiūlymus ir nuolaidas Maisto salėje (food hall) ir Kino Deli.

1.3. Kortelė išduodama ir naudojama vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kurios, įskaitant Taisyklių pakeitimus, yra skelbiamos interneto svetainėje www.downtown.lt.

1.4. Kortelės turėtojui Maisto salėje ir Kino Deli pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.

2. Kortelės išdavimas, papildymas ir naudojimas:

2.1.     Kortelę gali įsigyti fizinis asmuo nuo 16 metų arba juridinio asmens atstovas, užpildęs Anketą ir pateikęs duomenis, kurie Anketoje nurodyti kaip privalomus pateikti. 

2.2.     Nepateikus Anketoje privalomų nurodyti duomenų ir/ar nepasirašius Anketos, Kortelė neišduodama.

2.3.     Kortelė yra DOWNTOWN nuosavybė.

2.4.     Kortelė gali būti išduodama tik 1 (vienam) fiziniam asmeniui.

2.5. Kortelė gali būti papildoma Maisto salėje, administracijoje, įnešant į ją norimą kiekį pinigų. Minimali suma – 5 EUR. 

2.6 Kortele galima naudotis ir atsiskaityti už prekes bei paslaugas Maisto salėje esančiose ir specialiai pažymėtose prekybos vietose ir Kino Deli kasoje. 

3. Kortelės praradimas, atnaujinimas ir grąžinimas:

3.1.     DOWNTOWN, gavusi iš Kliento pranešimą apie Kortelės  praradimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas užblokuoja Kortelę.

3.2.     Per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Kortelės praradimą pateikimo Klientas gali raštu prašyti atblokuoti Kortelę. Jei Kortelė užblokuota ir per nustatytą terminą neatblokuojama, Klientas nebegali toliau naudotis Kortele.

3.3.     DOWNTOWN turi teisę laikinai sustabdyti naudojimąsi Kortele, jei Klientas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų arba DOWNTOWN kyla įtarimas, jog Kortele arba jos duomenimis naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis, ar Kortelės naudojimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus. Operacijos su Kortele atnaujinamos, kai nelieka aplinkybių, dėl kurių operacijos su Kortele buvo laikinai sustabdytos, gavus raštišką Kliento prašymą.

3.4.     Jei Klientas nenaudoja Kortelės Maisto salėjo ir Kino Deli ilgiau kaip 1 (vienerius) metus, DOWNTOWN turi teisę blokuoti Kortelę.

3.5.     Klientui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, nauja Kortelė išduodama Klientui užpildžius  pakartotinai išduodamos Kortelės Anketą, o anksčiau Klientui išduota Kortelė  yra užblokuojama.

4. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

4.1.     Duomenų apimtis, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. Įsigyjant Kortelę ir užpildant Anketą Klientas pateikia Kortelei išduoti, Lojalumo programai vykdyti ir administruoti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį. Naudojant Kortelę DOWNTOWN taip pat gauna ir tvarko duomenis apie Kliento pirkinius (prekės, kiekiai, kainos, nuolaidos, pirkimo laikas). Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Klientu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.

4.2.     Kliento nurodyti anketoje duomenys kartu su pirkinių istorija naudojami automatizuotai įvertinant Klientų poreikius ir pomėgius, siekiant pagal juos pritaikyti Klientui siūlomas nuolaidas ir siunčiamą rinkodaros informaciją, jeigu Klientas dėl to neprieštarauja. Klientų profiliai sudaromi įvertinant įvairius demografinius požymius ir pirkinių tendencijas. Šių duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais teisinis pagrindas – būtinybė siekti DOWNTOWN teisėtų interesų pritaikant DOWNTOWN paslaugas kiek įmanoma Klientų poreikiams bei efektyvinant DOWNTOWN verslą.

4.3.     Duomenų gavėjai. Kliento asmens duomenų valdytojas yra DOWNTOWN. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. p. info@foodhall.lt.

4.4.     Klientų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės. Klientų duomenis gali matyti tik tie DOWNTOWN darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiose Taisyklėse.

4.5.     Klientų duomenis taip pat gali pasiekti DOWNTOWN partneriai, teikiantys informacines sistemas Kortelėms aptarnauti, teikiantys reklaminių pranešimų SMS žinutėmis bei el. paštu siuntimo paslaugas, kiti DOWNTOWN partneriai, teikiantis paslaugas, susijusias su Kortele ir/ar Lojalumo programa, tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Visi pasitelkiami DOWNTOWN partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Klientų duomenis griežtai laikytis konfidencialumo.

4.6.     Klientų teisės. Klientas užpildydamas Anketą gali nurodyti, kad nesutinka su jo duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėdamas savo pasirinkimą Anketoje. Klientas bet kada po Anketos pateikimo turi teisę  išreikšti nesutikimą su duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su DOWNTOWN el.p. info@foodhall.lt.

4.7.     Klientas turi teisę bet kada susisiekęs su DOWNTOWN el.p. info@foodhall.lt, susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis, reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.

4.8.     Manydamas, kad jo teisės į privatumą buvo pažeistos, Klientas gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

5.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1.  DOWNTOWN turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Kortelės turėtojui. Apie šiame punkte nurodytus DOWNTOWN sprendimus Kortelių turėtojai informuojami interneto svetainėje www.downtown.lt ir/ar Maisto salėje. 

5.2. Šioms Sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos nacionalinius įstatymus.

5.3.Visi su šiomis Sąlygomis susiję ginčai sprendžiami derybomis. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta procesine tvarka.

5.4. Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nustato, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra iš dalies ar visiškai negaliojanti arba neįgyvendinama, visos kitos šių Sąlygų nuostatos išlieka įgyvendinamos ir įpareigojančios.

Sorry, the comment form is closed at this time.